Reklamacje

Dotyczy Klienta będącego Konsumentem:

Jako Sklep zobowiązani jesteśmy dostarczyć towar wolny od wad. Obowiązuje nas ustawowe prawo odpowiedzialności za wady rzeczy sprzedanej (rękojmia za wady) w zakresie określonym w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.

Reklamacje można składać:

- na piśmie na adres: Handel Hurtowy i Detaliczny Jakub Zapłata ul. Hektarowa 10, 02-989 Warszawa

- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@bookpack.pl

- lub przy użyciu formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu w zakładce Kontakt.

W przypadku wykonywania reklamacji z tytułu rękojmi – o ile uznamy to za niezbędne do rozpatrzenia reklamacji, zobowiązani są Państwo na swój koszt dostarczyć wadliwy towar pod wskazany powyżej adres pocztowy. Jeżeli ze względu na rodzaj towaru lub sposób jego zamontowania, dostarczenie towaru byłoby nadmiernie utrudnione, zobowiązani są Państwo udostępnić go nam w miejscu, w którym się on znajduje. Zobowiązujemy się ustosunkować do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za zasadną, koszty doręczenia produktu zostają zwracane klientom.

Odpowiadamy z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru Państwu. W przypadku, gdy przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność z tytułu rękojmi wynosi jeden rok od momentu jej wydania.

W składanej reklamacji prosimy o podanie:

  • informacji dotyczących przedmiotu reklamacji oraz daty wystąpienia wady;
  • określenie żądania dotyczącego sposobu usunięcia wady (wymiana towaru na nowy, naprawa towaru, obniżenie ceny, odstąpienie od umowy – o ile wada jest istotna);
  • podanie danych kontaktowych składającego reklamację.

Do przyspieszenia reklamacji zalecamy podania numeru zamówienia, oraz podania informacji na jaki adres ma zostać dostarczony nowy lub naprawiony Towar. Brak, którejkolwiek informacji nie wpłynie na skuteczność reklamacji jednak znacznie ją ułatwią.

Dotyczy Klienta niebędącego jednocześnie Konsumentem:

W przypadku Umowy sprzedaży zawieranej z Klientem niebędącym jednocześnie Konsumentem, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność Sklepu internetowego z tytułu rękojmi za wady Towaru zostaje wyłączona. Wyłączenie to jest bezskuteczne w przypadku podstępnego przemilczenia wady przez sklep bookpack.pl

  • Reklamację można złożyć drogą elektroniczną poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie internetowej Sklepu lub w formie listu poleconego na adres Firmy.
  • Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres e-mail, pod którym Klient występuje w Sklepie, opisanie transakcji, której reklamacja dotyczy lub innych okoliczności uzasadniających reklamację, a także konkretne żądanie Klienta związane ze składaną reklamacją (wzór reklamacji).
  • Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru wraz z dokładnie sprecyzowaną przyczyną reklamacji. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres przypisany do Konta lub wskazany w reklamacji.
  • Gdy wymiana bądź naprawa Towaru okaże się możliwa, Sklep powiadomi o tym Klienta oraz przekaże wszelkie informacje dotyczące dalszego toku postępowania.
  • W przypadku odrzucenia reklamacji Sklep powiadomi o tym Klienta drogą elektroniczną podając powody tej decyzji.
  • Zwrot należności w przypadku uznania reklamacji nastąpi w sposób analogiczny do wybranego przez Klienta sposobu płatności za Towar, a w przypadku zapłaty za pobraniem na wskazany przez Klienta rachunek bankowy niezwłocznie po rozpoznaniu reklamacji, nie później niż w terminie 7 dni. W przypadku, gdy na zakupiony Towar została wystawiona faktura VAT, termin 7 dni liczony jest od daty zwrotu do naszej Firmy podpisanej przez Klienta faktury korygującej.
  • Reklamowany Towar należy odesłać na adres Firmy podany w przesyłce.


Bezpieczne błyskawiczne płatności

Przesyłki nadawane dzięki

InPost

Sklep zrealizowany przez

LiteVar.shop