Polityka prywatności

Korzystając ze Sklepu Internetowego bookpack.pl, przekazujesz nam swoje dane osobowe.

Dbamy o Twoją prywatność i przykładamy dużą wagę do odpowiedniego zarządzania tymi danymi.

Poniższy dokument opisuje zasady, na jakich przetwarzamy Twoje dane osobowe i przysługujących Ci w związku z tym uprawnieniach.

Dokument, który czytasz, odzwierciedla wymogi wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”).

1. Dane Administratora

Administratorem Twoich danych osobowych jest Handel Hurtowy i Detaliczny Jakub Zapłata NIP: 9512444271, REGON:368119078, ul. Hektarowa 10, 02-989 Warszawa.

Z Administratorem możesz skontaktować się w jeden z następujących sposobów: email biuro@bookpack.pl lub listownie: Handel Hurtowy i Detaliczny Jakub Zapłata ul. Hektarowa 10, 02-989 Warszawa.

2. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe, które nam podajesz dokonując zakupu w bookpack.pl, tj. imię, nazwisko, Twój adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, nazwa firmy (jeśli dokonujesz zakupu na potrzeby firmy) numer NIP (jeśli dokonujesz zakupu na potrzeby firmy) przetwarzane są:

W przypadku dokonywania zakupu bez rejestracji lub logowania w sklepie internetowym oraz podczas rejestracji w sklepie internetowym:

w zakresie niezbędnym do zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną;

w celu realizacji składanych zamówień na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego bookpack.pl

w celu rozpatrywania składanych reklamacji oraz zwrotu środków w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru, reklamacja);

w celu obsługi wiadomości, które do nas wyślesz.w prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

3. Newsletter

Dane osobowe, które nam powierzasz rejestrując się jako odbiorca Newslettera na stronie internetowej bookpack.pl, tj. Twój adres poczty elektronicznej, przetwarzane są w celu wykonania umowy dotyczącej dostarczania Newslettera. Podstawą prawną przetwarzania danych, w powyższym zakresie, jest niezbędność do wykonania umowy, którą zawierasz bookpack.pl, bądź podjęcie działań zmierzających do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Ponadto, w celu wywiązania się z obowiązków nałożonych na nas przez przepisy prawa, m.in. przez ustawę o rachunkowości lub przepisy podatkowe (np. o wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych) będziemy również przetwarzać Twoje dane dotyczące transakcji dokonanych w Sklepie Internetowym bookpack.pl oraz informacje pochodzące z konta użytkownika. Możemy także przetwarzać Twoje dane w celu wywiązania się przez nas z obowiązku stosowania tzw. zasady rozliczalności, czyli obowiązku wykazania przez bookpack pl przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. W przypadkach wymienionych w niniejszym akapicie podstawą prawną przetwarzania ww. danych jest ciążący na nas obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

Będziemy także przetwarzać następujące dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes bookpack.pl (art. 6 ust.1 lit. f) RODO):

Twoje dane dotyczące dokonywanych przez Ciebie zakupów w celu ustalenia lub dochodzenia przez nas roszczeń, a także w celu obrony przed takimi roszczeniami,

Twoje dane podane w zapytaniu, uwadze, skardze czy innej wiadomości w celu udzielania odpowiedzi na Twoje pytania,

Twoje dane, jak również dane innych użytkowników Sklepu Internetowego bookpack.pl w celu prowadzenia badań i analiz statystycznych oraz w celu udoskonalania oferowanych przez nas usług i towarów,

Twoje dane, jak również dane innych użytkowników Sklepu Internetowego bookpack.pl w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług świadczonych przez nas drogą elektroniczną, w tym przeciwdziałania ewentualnym nadużyciom oraz oszustwom.

4. Odbiorcy danych osobowych

Będziemy przekazywać Twoje dane podmiotom, które działają na nasze zlecenie, tj. dostawcom usług i rozwiązań informatycznych, agencjom marketingowym, kurierom (o ile jest to niezbędne do doręczenia zamówionych towarów), podmiotom świadczącym usługi księgowe, ubezpieczeniowe i administracyjne, organom publicznym, w tym sądom, na ich uzasadnione żądanie, ubezpieczycielom, w przypadku, gdy będzie to konieczne dla obrony bookpack.pl przed roszczeniami lub w celu dochodzenia przez bookpack.pl roszczeń.

Twoje dane obejmujące (imię, nazwisko, numer i wartość zamówienia, numer IP, adres e-mail, numer telefonu, Twój identyfikator klienta przypisany Ci przez podmiot obsługujący płatności) udostępnimy podmiotowi obsługującemu płatności elektroniczne w celu realizacji płatności za zamówienie.

5. Okres przetwarzania Twoich danych osobowych

W zakresie, w jakim Twoje dane osobowe są przez nas przetwarzane dla celów realizacji dokonywanych przez Ciebie transakcji zakupu naszych produktów lub usług, będziemy je przetwarzać przez okres obowiązywania umowy dotyczącej takiej transakcji, przy czym możemy przedłużyć ten okres o okres przedawnienia Twoich lub naszych roszczeń, jeśli przetwarzanie tych danych będzie niezbędne w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń, a także w celu obrony przed takimi roszczeniami.

W zakresie, w jakim Twoje dane osobowe są przez nas przetwarzane dla celów prowadzenia i obsługi Twojego konta użytkownika lub w celu udostępniania Ci Newslettera, będziemy je przetwarzać do momentu odpowiednio, Twojej rezygnacji z konta użytkownika w Sklepie Internetowym, rezygnacji z Newslettera, lub zakończenia jego wydawania. Możemy przedłużyć ten okres o okres przedawnienia Twoich lub naszych roszczeń, jeśli przetwarzanie tych danych będzie niezbędne w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń, a także w celu obrony przed takimi roszczeniami.

W zakresie, w jakim Twoje dane osobowe są przetwarzane dla celów wywiązania się przez nas z obowiązków wynikających z przepisów prawa (np. z ustawy o rachunkowości lub przepisów podatkowych), będziemy je przetwarzać przez okres wynikający z takich przepisów (np. w celach rozliczeniowych Twoje dane będą przechowywane przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związanego z zamówieniem lub transakcją).

6. Twoje prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z przetwarzaniem przez bookpack.pl Twoich danych osobowych masz następujące prawa:

Prawo do uzyskania potwierdzenia czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a także prawo uzyskania dostępu do tych danych oraz ich kopii.

Prawo do żądania sprostowania (czyli poprawienia) lub uzupełnienia Twoich danych osobowych jeśli są niekompletne lub nieprawidłowe.

Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych (jeśli np. kwestionujesz prawidłowość przetwarzanych przez nas Twoich danych osobowych).

Prawo do żądania usunięcia Twoich danych osobowych.

Prawo do przenoszenia danych: W związku z tym, że Twoje dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody lub umowy masz prawo by otrzymać od nas Twoje dane, które nam dostarczyłaś/eś na podstawie zgody lub umowy, w ustrukturyzowanym, powszechnie dostępnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. do odczytu na komputerze).

Sprzeciw wobec marketingu (komunikacja marketingowa): W zakresie w jakim podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych dla celów marketingu bezpośredniego (tworzenie Twojego profilu Klienta i prowadzenie komunikacji marketingowej) jest nasz prawnie uzasadniony interes, masz prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych dla tych celów.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych: W zakresie, w jakim Twoje dane będą przetwarzane na podstawie Twojej zgody masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na czynności przetwarzania dokonane przez nas na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Aby skorzystać z przysługujących Ci praw skontaktuj się z nami na podane powyżej w pkt I dane kontaktowe. Dane osobowe podane przez Ciebie w koncie Klienta możesz także samodzielnie edytować (zakładka „Moje konto”). Możesz również zwrócić się do nas z żądaniem usunięcia całego konta Klienta poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail: sklep@bookpack.pl z adresu poczty elektronicznej, który zarejestrowany jest w Sklepie Internetowym bookpack.pl

7. Cookies i analityka internetowa

Aby uatrakcyjnić naszą stronę internetową oraz umożliwić korzystanie z niektórych funkcji w celu wyświetlenia odpowiednich produktów lub do celów badań rynkowych, stosujemy na naszych stronach tzw. pliki cookies.

Stosowanie plików cookies oraz analityka służy ochronie naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnej prezentacji naszej oferty. Cookies są małymi plikami tekstowymi, które są automatycznie zapisywane na Państwa urządzeniu końcowym. Niektóre używane przez nas cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Państwa urządzeniu końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie Państwa przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies). Czas przechowywania podany jest w ustawieniach cookies Państwa przeglądarki internetowej. Przeglądarkę można skonfigurować w ten sposób, aby otrzymywać informację o stosowaniu cookies i mieć możliwość decydowania o ich akceptacji lub odrzuceniu w określonych przypadkach lub całkowicie. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdą Państwo wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies. Dostępne są one pod następującymi linkami:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Safari: http://safari.helpmax.net/pl/ochrona-i-prywatnosc/usuwanie-plikow-cookie/

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&hlrm=en

Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek

Opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

W przypadku braku zgody na wykorzystywanie plików cookies funkcjonalność naszej strony internetowej może zostać ograniczona.

8. Sprawy nieuregulowane regulaminem

W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

Bezpieczne błyskawiczne płatności

Przesyłki nadawane dzięki

InPost

Sklep zrealizowany przez

LiteVar.shop