Regulamin Sklepu Internetowego BookPack.pl

Właścicielem Sklepu Internetowego Book Pack działającego pod adresem https://bookpack.pl/ jest:

Handel Hurtowy i Detaliczny Jakub Zapłata

 ul. Hektarowa 10, 02-989 Warszawa

NIP: 9512444271

514 109 898

REGON: 368119078

24 1140 2004 0000 3002 8066 5939 (mBank)

biuro@bookpack.pl

§1 DEFINICJE

Klient – każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, ale posiadająca zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego bookpack.pl.

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

Konsument – zgodnie z art. 22 Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konto Klienta – konto umożliwiające korzystanie ze Sklepu Internetowego bookpack.pl. 

Koszyk – element funkcjonalny Sklepu Internetowego bookpack.pl, w której widoczne są wybrane przez Klienta Towary oraz w której Klient ma możliwość modyfikacji danych Zamówieniach takich jak: ilość nabywanych Produktów, adres dostawy, sposób dostawy, forma płatności, dane do faktury. 

Regulamin – niniejszy Regulamin sporządzony w oparciu o art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. określający ogólne warunki sprzedaży oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach prowadzenia sklepu internetowego bookpack.pl.

Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod domeną bookpack.pl, za pośrednictwem, którego Klient może składać Zamówienia.

Towar – produkty prezentowane i oferowane w Sklepie Internetowym, które mogą być przedmiotem Umowy Sprzedaży.

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy bookpack.pl, a Klientem, zawierana za wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym bookpack.com, na której przedstawione są informacje na temat danego produktu.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa:

 • zasady korzystania ze Sklepu Internetowego Book Pack:
 • zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu Internetowego,
 • zasady składania drogą elektroniczną Zamówień na oferowane produkty w ramach Sklepu Internetowego,
 • zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego,
 • uprawnienia Klienta do rezygnacji z zamówienia i odstąpienia od umowy.

2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 344, ze zm.).

3. Warunkiem korzystania ze Sklepu i składania zamówień jest wyrażenie zgody przez Klienta na postanowienia Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji Regulaminu obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.

4. Każdy Klient ma może uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem hiperłącza zamieszczonego na stronie głównej serwisu https://bookpack.pl oraz pobrać go i wydrukować.

5. Do korzystania ze Sklepu Internetowego https://bookpack.pl niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu:

 • Internet Explorer w wersji 10 lub nowszej,
 • Chrome w wersji 49 lub nowszej,
 • Firefox w wersji 43 lub nowszej,
 • Microsoft Edge w wersji 13 lub nowszej
 • Opera w wersji 36 lub nowszej,
 • Safari w wersji 4 lub nowszej.

§3 ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

1. Rejestracja w ramach Sklepu Internetowego nie jest obowiązkowa do wykonania zakupu. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.

2. Rejestracja w sklepie następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie Sklepu. Warunkiem rejestracji jest zaakceptowanie Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3. Sklep bookpack.pl może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

 • podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
 • dopuścił się za pośrednictwem Sklepu Internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów Sklepu Internetowego,
 • dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez bookpack.pl za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię bookpack.pl.
 • umyślnie spowoduje zakłócenia w działaniu strony bookpack.pl.

Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody bookpack.pl

4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

5. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 • korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet,
 • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
 • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla bookpack.pl,
 • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

§4 PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Zamówienia od Klientów są przyjmowane za pomocą wysłanego Formularza Zamówień, dokonanego za pośrednictwem strony: https://bookpack.pl przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę z zastrzeżeniem zakazów lub ograniczeń handlu wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową https://bookpack.pl/ i dokonać wyboru Towaru, dodając go do koszyka oraz wykonując kolejnych czynności w oparciu o wyświetlane na stronach komunikaty.

3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość dowolnej modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru w tym jego ilości. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi dla Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu wszystkich niezbędnych danych do realizacji zamówienia, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie te będzie zawierało między innymi: listę wybranych produktów oraz usług, ceny dla każdego produktu oraz usługi, dane zamawiającego oraz dane do wysyłki zamówienia.

5. W celu wysłania złożonego zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych do wysyłki, naciśnięcie przycisku Zamawiam z obowiązkiem zapłaty oraz opłacenie zamówienia.

6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z bookpack.pl Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzyma wiadomość e-mail zawierającą wszystkie szczegóły dotyczące elementów Zamówienia opisane w punkcie 4.

Wiadomość e-mail potwierdza tylko otrzymanie Zamówienia i nie stanowi oświadczenia woli zawarcia umowy. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta drugiej wiadomości email zawierającej ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. Ta wiadomość e-mail stanowi oświadczenie woli potwierdzające akceptacje Zamówienia i zawarcie Umowy z bookpack.pl.

7. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

§5 CENY I METODY PŁATNOŚCI

1. Ceny Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają wszystkie składki, w tym podatek VAT lub cła.

2. Zamówienia złożone w Sklepie Internetowym bookpack.com mogą być opłacone w dowolny sposób dostępny i aktywny w danym momencie dla określonych transakcji w Sklepie: płatność online, przelew bankowy lub płatność za pobraniem.

3. Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie, w terminie do 5 dni roboczych, od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca i zamówienie zostaje usunięte z systemu. W tytule płatności wystarczy podać tylko numer składanego zamówienia. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty, przy uprzednim poinformowaniu o tym fakcie obsługę Sklepu.

4. Klient nie ma możliwości dokonania zapłaty za część zamówienia z góry, a za część zamówienia przy odbiorze.


§6 DOSTAWA

1. Dostawa zamówionego przez Klienta towaru odbywa za pośrednictwem paczkomatów oraz kuriera InPost. Dostawy wielogabarytowe realizowane są przez bookpack.pl.

2. Sklep bookpack.pl zobowiązuje się do wysłania Klientowi towarów posiadanych w magazynie w terminie od 2 do 3 dni roboczych od momentu weryfikacji zamówienia. Do terminu realizacji nie wlicza się dnia, w którym Sprzedawca przesłał potwierdzenie przyjęcia zamówienia.

3. Bookpack.pl zastrzega ponadto, iż czas realizacji na niektóre zamówienia może być wydłużony, przy czym informacja ta będzie zawarta przy danym towarze.

4. Wysokość opłat za dostawę wyświetla się na ekranie urządzenia z którego korzysta Użytkownik w trakcie wypełniania przez Użytkownika elektronicznego formularza zamówienia dostępnego na stronie bookpack.pl (przed zawarciem umowy sprzedaży). Wysokość ta odpowiada wysokości opłat za dostawę pobieranych od Sprzedawcy przez dostawcę.

5. Przy odbiorze przesyłki należy w obecności kuriera sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie oraz czy zawartość przesyłki jest zgodna z treścią Zamówienia.

6. Sprzedawca wskazuje, że:

 • z chwilą wydania Towaru Klientowi lub przewoźnikowi na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Przy sprzedaży na rzecz Konsumenta niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Konsumenta z chwilą wydania Towaru Konsumentowi. Za wydanie Towaru uważa się jego powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Konsumenta,
 • przyjęcie przesyłki z Produktem przez Klienta bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia w przewozie, chyba że:
  • szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki;
  • zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika;
  • ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika;
  • szkodę niedającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.


§7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Informacje dotyczące prawa odstąpienia od umowy dostępne są pod adresem:

https://bookpack.pl/zwroty

§8 REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW

1. Informacje dotyczące prawa do reklamacji Towaru dostępne są pod adresem:

https://bookpack.pl/reklamacje

§9 REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Sklep bookpack.pl podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu Internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów w rozsądnym terminie.

2. Klient może powiadomić Sklep o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego wysyłając wiadomość na adres: biuro@bookpack.pl

3. Zobowiązujemy się ustosunkować do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.


§10 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1. Informujemy, że istnieją możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.

 • Konsument może zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dotyczących zawartej Umowy sprzedaży do Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).
 • Konsument może również wystąpić z wnioskiem o rozpoznanie sporu dotyczącego zawartej Umowy sprzedaży przez stały sąd polubowny działający przy odpowiednim wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).
 • Komisja Europejska udostępnia również platformę do internetowego rozstrzygania sporów między Konsumentami i Przedsiębiorcami (platforma ODR). Jest ona dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

2. Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich w tym możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

§11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów z Konsumentami jest sąd właściwy miejscowo według obowiązujących przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy bookpack.pl a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na naszą siedzibę.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827). W przypadku jakichkolwiek sprzeczności niniejszego Regulaminu z prawami Klientów i postanowieniami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Bezpieczne błyskawiczne płatności

Przesyłki nadawane dzięki

InPost

Sklep zrealizowany przez

LiteVar.shop